Sáng Phương Nam - 11/9/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 11/9/2019 với nội dung chính: Vĩnh Long phà hư kẹt xe kéo dài; Truy tố Phan Văn Vĩnh thêm tội danh;