Sáng Phương Nam - 11/3/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 11/3/2015: Trở lại cảnh đời hai bé bị Thượng bì bóng nước. Phòng chống cháy rừng bằng công nghệ viễn thám. Hệ thống thu và xử lí nước mưa tự động.