Sáng Phương Nam - 14/3/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 14/3/2016 với những nội dung chính: Thiếu nước ngọt mùa khô; Đà Nẵng lập Facebook tiếp nhận ý kiến về du lịch; An Giang bắt 10.700 bao thuốc lá lậu;..