Sáng Phương Nam - 17/5/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 17/5/2019 với nội dung: Lễ hội vía Bà An Giang; Ai Cập cây cầu treo rộng nhất thế giới...