Sáng Phương Nam - 19/5/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 19/5 với nội dung chính: Làm theo lời Bác Hồ dạy; Kể chuyện Bác Hồ qua những con tem bưu chính;...