Sáng Phương Nam - 21/8/2019

  • Sáng Phương Nam - 21/8/2019 với nội dung: Đề nghị không cho tiền người ăn xin; Trạm thu phí sẽ lấy lại tên là trạm thu phí...