Sáng Phương Nam - 27/10/2020

  • Sáng Phương Nam - 27/10/2020 với nội dung: Phận người trong bão lũ; Dân phấn khởi khi cầu được làm xong trước mùa mưa...