Sáng Phương Nam - 28/11/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 28/11 với nội dung chính: Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong valy; Khu tái định cư ngập nước;...