TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Theo dòng thời sự - 12/5/2016

  • Theo dòng thời sự ngày 12/5/2016 với những nội dung chính sau: Kiểm soát danh sách cử tri - Cách làm của Đà Nẵng; Chất lượng đại biểu và trách nhiệm người dân...