TV& VIDEO

Theo dòng thời sự - 14/7/2016

  • Theo dòng thời sự ngày 14/7/2016 với những tin chính sau: Diễn biến vụ chôn lấp bùn thải của Formosa Hà Tĩnh; Quy trình xử lý chất thải của Formosa; Nghiêm túc xử lý các các nhân, tổ chức vi phạm trong vụ chôn lấp rác thải của Formosa...