TV& VIDEO

Theo dòng thời sự - 19/4/2016

  • Theo dòng thời sự ngày 19/4/2016 với những nội dung chính sau: Trẻ em tại Đà Nẵng thiếu sân chơi; Tạo thêm sân chơi cho trẻ em.