TV& VIDEO

Theo dòng thời sự - 23/8/2016

  • Theo dòng thời sự ngày 23/8 với nội dung: Lấy mẫu, quan trắc môi trường biển Bắc miền Trung.