Tin tức 11h30 VTV9 - 21/5/2019

  • Tin tức 11h30 VTV9 - 21/5/2019 với nội dung: Bất cập cách tính giá điện bậc lũy kế; Đa dạng dịch vụ tắm bùn ở Nha Trang...