Tin tức - Tạp chí trưa - 28/7/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 28/7/2016 với nội dung đáng chú ý: Thiệt hại do bão Mirinae tại địa phương; Ai đang bức tử sông Sài Gòn; Không có hộ khẩu: Tài sản của mình đứng tên người khác.