Tin tức - Tạp chí trưa - 30/10/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 30/10/2016 với những nội dung chính: Bình Phước thiếu trầm trọng nguyên liệu điều; Nâng cấp xiếc chuyện không tưởng;....