TV& VIDEO

Tôi lên tiếng - 12/7/2015

  • Tôi lên tiếng ngày 12/7/2015: Cùng các vị khách mời của chương trình chia sẻ quan điểm về chủ đề "18 tuổi chưa ra ở riêng có phải là thiếu bản lĩnh?".