Airbnb

Airbnb tìm cách để được chấp nhận trong sân chơi chung

Airbnb tìm cách để được chấp nhận trong sân chơi chung

VTV.vn - Nếu Uber khá chật vật để giải quyết các bất đồng về quan điểm chính sách, Airbnb lại có cách tiếp cận linh hoạt hơn để cùng được tham gia vào sân chơi chung.