Ban Bí thư

Kiểm tra việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy

Kiểm tra việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy

VTV.vn - Đây là hoạt động thường xuyên của Ban Bí thư nhằm làm rõ, kết luận đúng những ưu khuyết điểm, đề ra biện pháp triển khai, đưa các Nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống.