TV& VIDEO

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Thi tuyển lãnh đạo và cơ chế chọn người tài

Thi tuyển lãnh đạo và cơ chế chọn người tài

VTV.vn - Lần đầu tiên ở Ban Tổ chức Trung ương có tới 3 Vụ trưởng được lựa chọn và bổ nhiệm qua hình thức thi tuyển cạnh tranh ngay lập tức được đánh giá cao