TV& VIDEO

bản ghi nhớ hợp tác

Tuyên bố chung Sydney

Tuyên bố chung Sydney

VTV.vn - Đã có 15 sáng kiến hợp tác trên các lĩnh vực được công bố và ghi nhận tại hội nghị ASEAN – Australia và được thể hiện Trong Tuyên bố Sydney.