TV& VIDEO

bằng sáng chế

Facebook có thể biết mức độ giàu nghèo của bạn

Facebook có thể biết mức độ giàu nghèo của bạn

Một ngày nào đó, dựa vào thuật toán mới, Facebook sẽ khám phá ra tình hình kinh tế của bạn mà không cần điều tra, hay đưa ra những câu hỏi trực tiếp khiến bạn không thoải mái.