TV& VIDEO

bể chứa

Phê duyệt chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Phê duyệt chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

 Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.