TV& VIDEO

bệnh đạo ôn hại lúa

Trà Vinh công bố dịch đạo ôn hại lúa Hè Thu

Trà Vinh công bố dịch đạo ôn hại lúa Hè Thu

VTV.vn - UBND tỉnh Trà Vinh vừa quyết định công bố dịch bệnh đạo ôn hại lúa Hè Thu năm 2016, trên địa bàn hai huyện Càng Long và Cầu Kè.