TV& VIDEO

bộ tài chính khoán xe công

Tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng bằng việc khoán xe công

Tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng bằng việc khoán xe công

VTV.vn - Theo ước tính, đề án khoán xe công sẽ tiết kiệm cho ngân sách hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.