BÙN THẢI CỦA FORMOSA LÀ BÙN THẢI CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG