TV& VIDEO

các địa phương

"Các địa phương không được đùn đẩy việc lên Chính phủ"

"Các địa phương không được đùn đẩy việc lên Chính phủ"

VTV.vn - Tổ công tác của Thủ tướng đã nhấn mạnh: các đơn vị, địa phương phải xử lý công việc theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Không được né việc bằng cách xin ý kiến Chính phủ.