TV& VIDEO

cải cách tiền lương

Vấn đề nóng nào sẽ được nhắc đến trong phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ?

Vấn đề nóng nào sẽ được nhắc đến trong phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ?

VTV.vn - Các vấn đề nóng như kẽ hở trong quy trình bổ nhiệm, tinh giản biên chế, giải pháp ngăn chặn nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"… đang được cử tri hết sức quan tâm.