TV& VIDEO

cán bộ cấp chiến lược

Lấy ý kiến xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược

Lấy ý kiến xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược

VTV.vn - Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính khẳng định chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có ý nghĩa quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng.