TV& VIDEO

cán bộ đoàn

Phát động Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn 2016

Phát động Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn 2016

VTV.vn - "Sống trẻ, văn minh - Tự tin đội mũ đạt chuẩn" là chủ đề của Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn 2016 vừa được phát động tại Hà Nội.