TV& VIDEO

cản trở giao thông

Nhiều cuộc họp tại Davos bị hủy hoãn do tuyết rơi dày

Nhiều cuộc họp tại Davos bị hủy hoãn do tuyết rơi dày

VTV.vn - Nhiều cuộc họp tại Davos đã hủy hoãn do tuyết rơi dày đặc gây cản trở giao thông.