TV& VIDEO

cấp độ rủi ro thiên tai

Tin lũ khẩn cấp trên các sông

Tin lũ khẩn cấp trên các sông

VTV.vn - Hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam và khu vực nam Tây Nguyên đang lên nhanh.