TV& VIDEO

chất lượng khám chữa bệnh

Chất lượng khám chữa bệnh nâng lên một bước rõ rệt

Chất lượng khám chữa bệnh nâng lên một bước rõ rệt

VTV.vn - Chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của cán bộ, y tế ở các bệnh viện, các tuyến nâng lên một bước rõ rệt.