TV& VIDEO

chất lượng khám chữa bệnh

Tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận với dịch vụ y tế dễ dàng

Tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận với dịch vụ y tế dễ dàng

VTV.vn - Tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận với dịch vụ y tế dễ dàng luôn là một trong những ưu tiên trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh toàn dân.