TV& VIDEO

châu bản

Châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận

Châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận

Hồ sơ Châu bản triều Nguyễn của Việt Nam đã chính thức được công nhận là Di sản tư liệu Chương trình Ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO năm 2014.