chen lấn

Cần phải có địa điểm tiếp công dân cụ thể

Cần phải có địa điểm tiếp công dân cụ thể

Cần phải có địa điểm tiếp công dân cụ thể và không nên giao cho đại biểu Quốc hội quyết định về địa điểm tiếp công dân.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive