TV& VIDEO

Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

VTV.vn - Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015, đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.