TV& VIDEO

Chợ Lách

Thiếu liên kết trong tiêu thụ trái cây ĐBSCL

Thiếu liên kết trong tiêu thụ trái cây ĐBSCL

Cũng như thông lệ hàng năm, vào thời điểm này mặt hàng trái cây tại ĐBSCL lại rơi vào tình trạng được mùa, mất giá, đầu ra bấp bênh. Chính vì vậy, bài toán thiếu liên kết trong tiêu thụ trái cây tồn tại nhiều năm trong vùng lại được đặt ra một cách cấp thiết.