TV& VIDEO

chôm chôm

Sau 6 tháng, 20.000 ha cao su tại Tây Ninh bị đốn bỏ

Sau 6 tháng, 20.000 ha cao su tại Tây Ninh bị đốn bỏ

Chỉ trong vòng 6 tháng, 2.000 ha cao su tại tỉnh Tây Ninh đã bị đốn bỏ vì giá xuống quá thấp và sản phẩm không có đầu ra.