TV& VIDEO

chuyển giá

Cơ quan thuế đặt cơ chế mua thông tin để chống chuyển giá

Cơ quan thuế đặt cơ chế mua thông tin để chống chuyển giá

VTV.vn - Tổng cục Thuế đang xây dựng cơ sở dữ liệu, đặt cơ chế mua thông tin từ nước ngoài để đấu tranh chống doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chuyển giá.