TV& VIDEO

cơ quan ngoại giao

Xây dựng ASEAN độc lập, tự cường, đoàn kết, thống nhất

Xây dựng ASEAN độc lập, tự cường, đoàn kết, thống nhất

VTV.vn - Bài học lớn nhất để ASEAN giữ được vai trò quan trọng là giữ vững "độc lập, tự cường" và "đoàn kết, thống nhất".