TV& VIDEO

cơ quan Thanh tra

Nhiều yếu kém trong cơ quan thanh tra của Ngân hàng Nhà nước

Nhiều yếu kém trong cơ quan thanh tra của Ngân hàng Nhà nước

VTV.vn - Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của NHNN từ 2010-2015 có nhiều vi phạm