TV& VIDEO

cơ sở dữ liệu quốc gia

Bộ Công an tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy

Bộ Công an tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy

VTV.vn - Bộ Công an vừa có thông báo chính thức về đề án tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an, được Bộ Chính trị đồng ý thông qua.