TV& VIDEO

cơ sở dữ liệu quốc gia

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 giúp điều hành kinh tế

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 giúp điều hành kinh tế

VTV.vn - Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được coi là cơ sở không những cho chính quyền mà cho cả doanh nghiệp.