TV& VIDEO

cồng chiêng tây nguyên

Liên hoan Hô hát Bài Chòi và trình diễn di sản Văn hóa phi vật thể

Liên hoan Hô hát Bài Chòi và trình diễn di sản Văn hóa phi vật thể

VTV.vn - Liên hoan Hô hát Bài Chòi và trình diễn di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã diễn ra tại Quảng Nam.