TV& VIDEO

cộng điểm ưu tiên

Bằng đại học sẽ không phân biệt tại chức hay chính quy

Bằng đại học sẽ không phân biệt tại chức hay chính quy

VTV.vn - Dự thảo mới đã đưa ra jao hình thức đào tạo là tập trung và không tập trung để phù hợp với nhu cầu người học.