TV& VIDEO

công ty quản lý quỹ

Nới room cho nhà đầu tư nước ngoài: Giải pháp tốt thúc đẩy TTCK?

Nới room cho nhà đầu tư nước ngoài: Giải pháp tốt thúc đẩy TTCK?

(VTV.vn) - Trong 3 nhóm giải pháp định hướng phát triển cho TTCK Việt Nam trong thời gian tới, nhóm giải pháp mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài được quan tâm nhất.