TV& VIDEO

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Những thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Những thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

VTV.vn - Những thách thức mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có thể mang đến là thách thức về việc làm và an ninh mạng.