TV& VIDEO

Đại biểu Quốc hội chuyên trách

Đại biểu Quốc hội "chuyên trách phải đi cùng với chuyên nghiệp"

Đại biểu Quốc hội "chuyên trách phải đi cùng với chuyên nghiệp"

VTV.vn - Theo ông Trần Du Lịch - Đại biểu QH TP.HCM, chuyên trách mà không chuyên nghiệp, nay thay mai đổi là không hiệu quả.