TV& VIDEO

đại dịch

Ebola làm cạn kiệt túi tiền tiểu thương Liberia

Ebola làm cạn kiệt túi tiền tiểu thương Liberia

Tại Liberia, đại dịch Ebola vẫn tiếp tục gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng cho nền kinh tế, đặc biệt là đối với những tiểu thương.