TV& VIDEO

đại đoàn kết toàn dân

Đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng lần thứ XIII

Đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng lần thứ XIII

Trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phải coi trọng nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội.