TV& VIDEO

dân nghèo

Ấn Độ thảo luận về dự luật an ninh lương thực

Ấn Độ thảo luận về dự luật an ninh lương thực

Quốc hội Ấn Độ đang thảo luận về dự luật an ninh lương thực, được đề xuất từ đầu năm 2013.