TV& VIDEO

Dân tộc Việt Nam

Cách mạng Tháng Tám - Thắng lợi của sức mạnh toàn dân

Cách mạng Tháng Tám - Thắng lợi của sức mạnh toàn dân

VTV.vn - Ngày 19/8/1945, nhân dân Hà Nội đã hoàn toàn làm chủ thành phố của mình trong cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử.